Právo

Ochrana údajov

Súbory cookies

Pri návšteve našich internetových stránok príležitostne používame súbory cookies, teda malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré zhromažďuje váš internetový prehliadač. Slúžia na optimalizáciu používateľského prostredia, zefektívnenie a zlepšenie bezpečnosti našej ponuky. Heslá sa do súborov cookies neukladajú. Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sú takzvané session-cookies (dočasné súbory cookies). Po ukončení vašej návštevy sa automaticky vymažú, hneď ako sa odhlásite. Keď ukončíte spojenie tým, že zatvoríte internetový prehliadač, zostáva súbor cookie nejaký čas uložený a následne sa prepíše alebo ho klient (teda napr. váš počítač, tablet) vymaže. Naše súbory cookies nespôsobia na vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

Analýza návštevnosti (webtracking)

Na našich internetových stránkach sa údaje zhromažďujú a ukladajú prostredníctvom technológií kontrolujúcich web v pseudonymizovanej forme výhradne s cieľom optimalizácie. Z týchto údajov sa pod pseudonymom vytvárajú profily používania. K tomu sa tiež môžu použiť súbory cookies, údaje sa však zbierajú a ukladajú výhradne pod pseudonymami. Údaje sa nepoužívajú na to, aby sa návštevníci tejto webovej stránky osobne identifikovali a nespájajú sa s údajmi prostredníctvom nosiča pseudonymu. Máte možnosť nakonfigurovať svoj internetový prehliadač tak, že vás bude informovať, hneď ako by sa mali uložiť súbory cookies, aby ste ich potom prípadne odmietli. Okrem toho môžete inštalácii súborov cookies zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia svojho internetového prehliadača. Je možné, že potom nebude možné využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Nebudú uložené žiadne osobné údaje. IP adresa používateľa bude nerozpoznateľná a neumožňuje žiadne spätné vystopovanie návštevníkov tejto webovej stránky.

Spracovanie osobných údajov

Aby sme vám mohli poslať na našej internetovej stránke ponúkané a vami objednané publikácie alebo informačné letáky, prostredníctvom objednávacieho formulára sa vás pýtame na vaše meno, adresu a e-mailovú adresu. Tieto údaje sa ukladajú a využívajú výhradne na realizáciu zasielania. Poskytovanie týchto údajov tretím stranám sa neuskutočňuje. Zadaním vašich údajov (meno, adresa, e-mailová adresa) do formulára a označením políčka krížikom nám poskytujete súhlas s uložením týchto údajov, ako aj ich použitím na zaslanie požadovaných informácií. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Neudelenie súhlas nemá vplyv na realizáciu zmluvy. Vami uvedené osobné údaje týkajúce sa informačného letáka sa uchovávajú dovtedy, kým nezrušíte predplatné. Svoj súhlas môžete voči Commerzbank AG kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu analýzy návštevnosti webových stránok od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho využívania webovej stránky. Informácie o Vašom využívaní webovej stránky vytvorené súborom „cookie“ sú spravidla odosielané a ukladané na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizácie IP adries na tejto webovej stránke však Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore Vašu IP adresu najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA odoslaná celá IP adresa, kde následne dôjde k jej skráteniu. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google tieto informácie používať na vyhodnocovanie Vášho využívania webovej stránky, na zostavovanie hlásení o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa využívania webovej stránky a internetu poskytovateľovi webovej stránky. IP adresu poskytnutú Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spoločnosť Google zlučovať s inými dátami. Ukladaniu súborov „cookie“ môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Musíme Vás však upozorniť, že v takomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Získavaniu údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť aj kliknutím na nasledujúci odkaz. Uložíte tak opt-out-cooke, ktorý pri návšteve tejto stránky zabráni ďalšiemu získavaniu Vašich údajov:

Stiahnutie a inštalácia pluginov prehliadača Google

Zhromažďovaniu dát týkajúcich sa Vášho využívania webovej stránky a vytváraných súborom „cookie“ (vrátane Vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaniu týchto dát spoločnosťou Google môžete okrem toho zabrániť aj stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača z nasledujúceho odkazu:

Google Analytics deaktivieren

Google Analytics deaktiviert

Dear users,

we take your request to anonymity seriously. We have set a cookie to your browser which will prevent a tracking on our website in the future.

Yours sincerely Commerzbank

Note: If you delete this cookie or use a different browser, the tracking is automatically reactivated. In this case, you must set the opt-out cookie for every individual browser again. Should your browser not accept cookies (because you already rejected the setting of cookies in the past) no opt-out cookie was placed by us. In this case you are already excluded from a web tracking by us.

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete pod https://www.google.de/analytics/terms/sk.html resp. https://www.google.de/intl/sk/policies/. Dovoľujeme si upozorniť Vás o tom, že Google Analytics bol na tejto stránke rozšírený o kód "anonymizelp", ktorý zabezpečuje anonymné získavanie IP adries (tzv. IP masking).

Informácie o ochrane osobných údajov

Vzdanie sa nároku

Vylúčenie zodpovednosti za obsah zobrazený na tomto portáli

Commerzbank AG Vám týmto portálom sprístupňuje najrôznejšie témy.

Obsah zobrazený na portáli bol pre Vás vytvorený za účelom informovania a nesmie byť reprodukovaný čiastočne ani ako celok, odovzdávaný ďalším osobám ani publikovaný. Tento obsah je zameraný výhradne pre zákazníkov, ktorí majú sídlo v Slovenskej republike. Bol vytvorený výlučne k informačným účelom, využíva sa najmä ako zdroj informácií, štúdií a iných publikácií, alebo pre posúdenie bezpečnosti.

Obsah nemá predstavovať individuálne investičné doporučenie, ani výzvu k upísaniu alebo ponuku na nákup či predaj cenných papierov, alebo iných finančných nástrojov. Je vytvorený na uľahčenie vlastného a nezávislého investičného rozhodovania zákazníka a nenahradzuje špecifické investorské alebo investičné poradenstvo. Kontaktujte prosím nášho investičného poradcu v prípade záujmu o konkrétne poradenstvo. Jediným právne záväzným dokumentom pre nové emisie a investičné fondy má byť príslušný obchodný prospekt.

Napriek tomu, že Commerzbank obstaráva a pripravuje poskytovaný informačný obsah s maximálnou starostlivosťou, koná tak bez záruky na správnosť, úplnosť, význam, presnosť a dostupnosť výmeny dát a ekonomických informácií, výmenných kurzov, cien, indexov, všeobecných obchodných dát, hodnotení, posudkov a iných dostupných údajov vhodných k nahliadnutiu a k zobrazeniu. Týka sa to aj obsahu dodaného tretími stranami. Hodnotenia a posudky tu odrážajú názory príslušného autora v čase ich vytvorenia. Takéto posudky a hodnotenia môžu byť zastaralé alebo zmenené vplyvom aktuálneho vývoja, bez vykonania zmien v hodnoteniach, posudkoch, štúdiách a poskytnutých informáciách. Obsah získaný od tretích strán alebo reprodukcia názorov tretích strán sa nemusí zhodovať alebo dokonca môže odporovať názorom Commerzbank. Najmä fakty spojené s vytváraním informácií slúžia len ako ilustrácia a nemajú predstavovať odhady budúcich ziskov alebo strát. Akékoľvek podmienky, ktoré sú uvedené, majú býť chápané ako nezáväzné indikácie a sú závislé na aktivite trhu v čase uzávierky.

Commerzbank a/alebo jej výkonné orgány, vedenie a zamestnanci môžu vlastniť/vlastnia akcie alebo podiely v cenných papieroch alebo finančných produktoch, ktoré sú predmetom uvedeného obsahu, zvlášť s ohľadom na názory, posudky a ocenenia. Navyše Commerzbank AG môže zaujaľ pozíciu tvorcu trhu pre takéto cenné papiere. Commerzbank AG môže zabezpečovaľ bankové služby alebo iné poradenské služby pre emitentov cenných papierov.

Commerzbank neustále monitoruje a obnovuje informácie poskytované na tomto portáli. Napriek našej pozornosti sa tieto dáta môžu medzičasom zmeniť. Nemôžeme teda prevziať žiadnu zodpovednosť alebo ručiť za dôležitosť, správnosť a úplnosť poskytovaných informácií. Platí to aj o všetkých ostatných webových stránkach, na ktoré smerujú hlavné odkazy tohoto portálu. Commerzbank nie je zodpovedná za obsah webových stránok nájdených prostredníctvom akéhokoľvek odkazu. Okrem toho si Commerzbank AG vyhradzuje právo robiť zmeny a úpravy v poskytovaných informaciách.

Reuters

Informácie zo zdroja Reuters sú duševným vlastníctvom Reuters Limited. Akékoľvek kopírovanie, d'alšie publikovanie alebo redistribúcia informácií Reuters je výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Reuters. Reuters neručí za žiadne chyby alebo oneskorenia v obsahu a za žiadne akcie uskutočnené v súvislosti s nimi. Reuters a Reuters Sphere Logo sú ochrannými známkami a registrovanými ochrannými známkami spoločností Reuters Group po celom svete.

„So zreteľom na organizáciu BBA Enterprises Limited (“BBAE“), ako koordinátora, a prispievateľské banky BBA LIBOR a Reuters (ďalej ako „Dodávatelia“), ktoré poskytujú údaje, z ktorých je BBA Libor zostavený, predplatiteľ uznáva a súhlasí s tým, že v najväčšom možnom rozsahu podľa príslušného zákona, žiaden z BBAE alebo z Dodávateľov:

(1) nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za frekvenciu poskytovania a presnosť kurzov BBA Libor alebo za akékoľvek používanie kurzu BBA Libor predplatiteľom, bez ohľadu na to, či je to dôsledkom nedbalosti BBAE alebo Dodávateľov; alebo

(2) nezodpovedá za žiadne obchodné straty alebo straty zisku, ani za priame, nepriame alebo následné straty a škody vyplývajúce z takýchto nepravidelností, nepresností alebo použitia informácií.“

Obsah a odkazy bez záruky
Commerzbank sa neustále snaží overovať a obnovovať informácie na tomto internetovom portáli. Napriek tomu sa môže objaviť časový posun v aktuálnosti. Nedávame záruky na aktuálnosť, správnosť a úplnosť dodávaných informácií ani na aktuálnosť, správnosť a úplnosť webových stránok, na ktoré sa vzťahujú naše odkazy. Commerzbank poskytuje tieto odkazy len pre informáciu a nie je zodpovedná za ich obsah.

Všimnite si, prosím:
Tento internetový portál je vytvorený pre obchodné subjekty so sídlom zaregistrovaným v Slovenskej republike podľa slovenských zákonov. Anglická verzia je nezáväzným prekladom určeným len pre Vaše pohodlie.